Google+
Høje-Taastrup Agility / Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter
Du kan se HTA’s vedtægter herunder eller du kan downloade dem HER i PDF format.

Vedtægter for Høje-Taastrup Agility

1. Klubbens navn
Høje-Taastrup Agility – normalt forkortet til HTA – er stiftet den 13/3 2000. Klubbens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

Klubben er pt. tilsluttet DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

 

2. Klubbens formål
At dyrke og udbrede kendskabet til agility-sporten samt aktivering af hunde (dog ikke bidearbejde).

At træne efter principper der bygger på positiv stimulans, kontakt og kommunikation med hunden
At skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter.
At medvirke til at konkurrence og socialt fællesskab kan gå hånd i hånd
 

3. Optagelse af medlemmer
Som medlem af klubben kan optages enhver, der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf, §2, samt udfyldt en indmeldelsesblanket, medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en værge/forældre. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til klubben.

Kamp- og muskelhunde kan ikke deltage i træningen. For øvrige hundetyper gælder, at træneren til enhver tid kan udelukke en hund fra træning, hvis den efter trænerens opfattelse udviser problematisk adfærd.

 

4. Kontingent og træningsgebyr
Stk.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud, for et år ad gangen, senest pr. 1/4. Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen og oplyses på generalforsamlingen. Gebyret for forårssæsonen opkræves sammen med det årlige kontingent. Gebyret for efterårssæsonen og vintersæsonen opkræves separat. Kontingent og træningsgebyr opkræves pr. medlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Stk.2 Bestyrelsen foreslår udnævnelse af æresmedlemmer til generalforsamlingen, der kan følge eller afslå indstillingen.

 

5. Udmeldelse og eksklusion
Stk.l. Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske skriftligt til klubben med 14 dages varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke, dog kan træningsgebyret refunderes, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Betales kontingentet ikke rettidigt (fristen skal enten fremgå af indbetalingskortet eller være skriftligt meddelt), kan medlemskabet slettes uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før restancen er betalt til klubben.

Stk.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlemskab, når særlige forhold giver anledning hertil.  Særlige forhold kan være: Utilbørlig opførsel over for andre medlemmer, utilbørlig opførsel over for hunde (herunder hvis medlemmet er/bliver ekskluderet eller modtager disciplinære domme fra andre hundeforeninger eller straffes for dårligt hundehold).

Stk.3. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages på dagsorden, hvis der skriftligt er anmodet om dette inden for samme frist som vedtægtsændringer, jfr. §6 og §10. Spørgsmålet kan kun rejses på en generalforsamling. Beslutningen er gyldig, hvis 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

 

6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indkaldes skriftligt men gerne elektronisk til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen bilagt dagsorden samt årets regnskab udsendes til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Alle, som har betalt kontingent og som har været medlem i 60 dage, har stemmeret – én stemme pr. kontingent. Stemmer kan kun afgives ved personlig fremmøde, medlemmer under 18 år, kan repræsenteres af en værge/forældre, jfr. §3. Ingen kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion jfr. §5 stk. 3, vedtægtsændringer jfr. §10 og klubbens ophør jfr. §11.

Blanke stemmer tælles altid som gyldig afgivet stemme.  Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker dette.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg, medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en værge/forældre, jfr. §3.

Dirigenten og referenten skal underskrive referatet.

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formanden fremlægger beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
Valg af kasserer og næstformand i ulige år
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Valg af revisor for 1 år
Valg af revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt
 

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelses-medlemmer samt 2 suppleanter.

Klubben tegnes i det daglige af formanden eller kassereren sammen med mindst et bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer skal være myndige, og mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i kommunen. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den siddende bestyrelse er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen nedsætter – og ophæver – de udvalg, der er nødvendige til klubbens drift og virke.

 

7a. Bestyrelsens kompetence
       Stk.1. Som følge af klubbens idégrundlag og klubbens bevidste prioritering af socialt samvær i forhold til andre mål, skal færrest mulige forhold besluttes centralt, og aktiviteterne beskrevet i §2 skal i videst muligt omfang kunne udfolde sig efter deltagernes ønsker. Det medfører bl.a., at der fra bestyrelsens side skal være meget tungtvejende grunde til at gribe ind over for afvikling af aktiviteter og reglerne herfor, som den enkelte træner og dennes hold er blevet enige om.

Stk.2. Finder bestyrelsen det nødvendigt at nedlægge forbud mod visse aktiviteter eller reglerne for afvikling af disse, skal dette efterfølgende godkendes på den førstkommende generalforsamling og forbuddet skrives ind i klubbens vedtægter.

 

8.   Ekstraordinær generalforsamling
       Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når blot to fra bestyrelsen eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Et sådan ønske skal fremsættes overfor bestyrelsen skriftligt og indeholdende motiveret dagsorden. Det er bestyrelsens pligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, således at den afholdes senest 1 måneder efter, at begæringen er fremsendt til bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal – som en ordinær generalforsamling, jfr. §6 – indeholde de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel.

 

9. Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  Det gennemgåede driftsregnskab og status – godkendt af den foreningsvalgte revisor – forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

10. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver ordinær generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og de angivne tidsfrister er overholdt.  Forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

11. Klubbens opløsning
        Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.  Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen – men ikke 3/4af de stemmeberettigede – stemmer for en nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny ekstra-ordinær generalforsamling, som afholdes fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. Ved klubbens ophør – og såfremt der ikke oprettes en ny klub f.eks. ved sammenlægning – skal klubbens effekter og aktiver så vidt muligt sælges. Et eventuelt overskud skal gives til Dyrenes Beskyttelse.

 

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. marts 2000.

7A er vedtaget på generalforsamlingen den 30.januar 2002.              
Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 30. januar 2007.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 29. januar 2008.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 24. januar 2011.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 31. januar 2012.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 29. januar 2014.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 19. januar 2015.
 
 
Hvis du har spørgsmål til træningen eller andet vedrørende Høje-Taastrup Agility klub, kan du kontakte: Formand, Isabel Grønmark, på mail Isabel.gronmark@outlook.dk, eller på mail agility@htagility.dk
Høje-Taastrup Agility | CVR: 29679185 | Lervangen ved nr. 25, 2630 Høje-Taastrup